Tuntitohtori: Lääkkeitä ammattitautien hoitoon, kun vaivanasi on työajanseuranta, työehtosopimukset tai työvuorosuunnittelu.

Sairausajan palkka työtapaturmatapauksissa

Kuinka työntekijälle maksetaan sairausajan palkka kun kyseessä on työtapaturma? Maksetaanko tapaturmasta lainkaan palkkaa / vaikuttaako palkan suuruus maksettavaan määrään vai TES mukaan? Maksaako vakuutusyhtiö työnantajalle korvauksen vai suoraan työntekijälle?

Asia on kinkkinen ja tiedon löytäminen edellyttää etsimistä monesta paikasta. Lähteiden tutkiminen osoittaa, että mikään laissa ei vapauta työnantajaa maksamasta normaalia sairausajan palkkaa työtapaturman ajalta vaan se maksetaan niin kuin TES sanoo. Muutamissa TESeissä on tosin työtapaturmille muista sairauksista poikkeavat maksusäännöt (esimerkiksi KV-TES ja PTY-TES).

  • Työntekijä saa tapaturmavakuutuksen nojalla päivärahaa neljän viikon pituiselta ajanjaksolta tapaturman sattumisesta lukien, tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Työtapaturmassahan on kyse sairastumisesta kesken työpäivän ja useimmissa työehtosopimuksissa maksetaan normaalia palkkaa sairauden takia kesken jääneen työpäivän loppuun tai jos kyseessä on työtapaturma.
  • Lain [1] mukaan työnantajan on maksettava työntekijälle tapaturmavakuutuslain mukainen omavastuuosuus, joka on korkeintaan 167,50 euroa tapaturmaa kohti (ellei vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittämään myös tätä korvausvelvollisuutta). Tämä on siis kertakorvaus, loput hoitaa tapaturmavakuutusyhtiö.
  • Mikäli työnantaja maksaa työntekijälle sairausajan palkan, on työnantajalla oikeus [2] saada työntekijälle sairausvakuutuslain [3] tai tapaturmavakuutuslain [1] mukaan kuuluva päiväraha, enintään kuitenkin maksamaansa palkkaa vastaava määrä. Päivärahaa ei sinänsä koskaan lasketa vuorolistan vaan keskipalkan mukaan. Mutta jos työnantaja maksaa sairausajan palkkaa TESistä johtuvasta syystä esimerkiksi vuorolistan mukaan, niin ensimmäiseltä neljältä viikolta myös päiväraha asettuu maksetun palkan suuruiseksi.
  • Jos palkkaa ei makseta tai maksettava palkka on pienempi kuin tapaturmavakuutuksen päiväraha, niin vakuutusyhtiö maksaa erotuksen suoraan työntekijälle. Palkka voi olla pienempi esimerkiksi lomautuksen tai muun vastaavan syyn takia [1].
  • Käytännössä niin kauan kun vakuutusyhtiö ei ole tehnyt korvauspäätöstä, maksetaan sairausajan palkkaa TES mukaan. Sitten kun korvauspäätös on tehty, niin toimitaan sen mukaan.

Lisätietoja saat omalta tapaturmavakuutusyhtiöltäsi.

Lähteet

  1. Tapaturmavakuutuslaki
  2. Työsopimuslaki
  3. Sairausvakuutuslaki